Jak skutecznie motywować pracowników?

0

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do wypłacania pracownikowi określonej kwoty zwanej pensją. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju, ilości i jakości wykonywanego przed podwładnego zadania. Jeżeli bliżej przyjrzymy się jej definicji zrozumiemy, że jest to narzędzie służące do nagradzania pracownika za wykonaną przez niego pracę. Jednak, czy chodzi tylko o to, by podwładnemu wystarczało do 1-szego przyszłego miesiąca, czy pod słowem pensja kryje się coś jeszcze? Jakie funkcje może pełnić wynagrodzenie za pracę?

W gospodarce wolnorynkowej płaca jest podstawą do zapewnienia bytu jak i również stanowi o prestiżu oraz określa pozycję społeczną. Znane są jednak metody umożliwiające wykorzystanie wynagradzania do innych celów niż tylko tych związanych z aspektem zarobkowym. Oprócz kwestii finansowych wynagrodzenie zaczyna coraz częściej pełnić ważną rolę w procesie motywacji pracowników. Dobrze wykwalifikowana kadra zarządzająca powinna umiejętnie połączyć płacę z gratyfikacją pracowników za wykonane przez nich zadania i motywacją.

 Polityka płacowa przedsiębiorstwa

Sukces tkwi w tym aby zarządzanie płacami było oparte na długofalowej strategii oraz planie rozwoju. Systemy wynagradzania pracowników bazują na przyznawaniu płacy oraz na ustalaniu jej wysokości w zależności od obejmowanego stanowiska. Odpowiednio skonstruowana strategia wpływa na zaangażowanie pracowników na rzecz przedsiębiorstwa co zostaje nagrodzone. Polityka płacowa pełni również ważną rolę w procesie motywowania podwładnych. Właściwie zorganizowana pomaga w kreowaniu zachowań pracowników, a także bierze pod uwagę ścieżkę rozwoju zatrudnionych osób. Wysokość płacy oraz sposób jej przyznawania jest szczegółowo określony w umowie o pracę. Dodatkowym uzupełnieniem mogą być panujące w przedsiębiorstwie przepisy. W chwili, gdy mamy do czynienia z licznymi poziomami zatrudnienia, co często jest spotykane w korporacjach to polityka nagradzania jest dopasowana do hierarchicznej struktury firmy. Aby system motywacyjny mógł pełnić swoją rolę musi być przede wszystkim sprawiedliwy, zasady muszą być jasno określone i dostępne dla pracowników.

Płaca jako forma motywacji pracowników

W jaki sposób wynagrodzenie może pełnić funkcję motywacyjną? Stały dochód pozwala pracownikowi na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Płaca uznawana jest również jako wyraz uznania za wykonane zadania. Podobne działania prowadzą do tego, że pracownik może czuć się doceniony i stara się nadal spełniać swoje zadania, aby otrzymać następną gratyfikacje. Należy wspomnieć, że to tylko poboczne funkcji motywującej a w istocie temat jest zdecydowanie bardziej złożony i uzależniony od wielu czynników.

Siła oddziaływania wynagrodzenia jako czynnika motywującego została już dawno dostrzeżona. Efektywność zaangażowania pracownika do wykonywanych przez niego zadań uzależniona jest od poziomu wynagrodzenia, jego struktury wewnętrznej oraz powiązania go z osiąganymi przez pracowników wynikami adekwatnie do tego różnicowanymi.

Powoli odchodzi się od modelu motywacyjnego, który zakłada, że wysokość zarobków wpływa na motywację pracowników. Opierał się on na zasadzie, że im wyższa pensja tym większa chęć do wykonywania obowiązków. W chwili pojawienia się teorii potrzeb oraz ich ewolucji w badaniach nad zarządzaniem organizacjami zaczęto zwracać większą uwagę na inne potrzeby jakie jest w stanie pełnić wynagrodzenie za pracę. Nowoczesny system motywacji bierze pod uwagę różne techniki motywacyjne.

Motywowanie przez płacę

Aby motywowanie za pomocą wynagrodzenia mogło przynosić oczekiwane rezultaty warunkiem koniecznym staje się stworzenie efektywnościowego systemu nagradzania. Jego założenia są bardzo proste, ponieważ zakładają gratyfikacje za konkretne efekty. Środek motywujący jest tu najbardziej wyraźny. Wynagrodzenie pracownika uzależnione od pracy jaką wykonał oraz od poziomu zaangażowania. W tym przypadku najbardziej istotne jest to, aby zależność pomiędzy wkładem w pracę a nagrodą za jej wykonanie był jak najbardziej przejrzysty. Pracownik musi zdawać sobie sprawę, że za wykonane zadanie zostanie nagrodzony w określony sposób. Ten model motywowania korzystnie wpływa na rozwój zawodowy pracowników, podnoszenie kwalifikacji oraz ma silny związek z oddziaływaniem zaangażowania w działalność przedsiębiorstwa – a co za tym idzie zwiększa wartość rynkową firmy. Trzeba jednak wspomnieć, że efektywnościowy system nagradzania pracowników nie jest możliwy do zastosowania we wszystkich typach organizacji. Głównie znajduje on swoje zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, we sprzedaży – czyli w miejscach, gdzie wyniki pracy są łatwe do policzenia. W innym przypadku można doprowadzić do sytuacji, w której to pracownik zostanie niesprawiedliwie potraktowany , co przyniesie odwrotny skutek do zamierzonego. Ponadto źle dobrany system nagradzania pracowników za wykonane przez nich zadania może doprowadzić do  działania schematycznego, czyli do wywołania reakcji dostosowawczych.

Polityka płacowa w rynek pracy

Sytuacja gospodarcza kraju oraz rynek pracy wciąż przechodzą duże zawirowania. System wynagradzania musi być stale aktualizowany biorąc pod uwagę panujące realia na rynku.
Dużym wyzwaniem dla współczesności staje się stawianie daleko idących przewartościowań w kwestii wynagrodzeń, tworzenie ciągle skuteczniejszych z punktu widzenia potrzeb, wykorzystywaniem nowych strategicznych  atutów konkurencyjnych oraz mechanizmów kształtowania płac.

Bardzo ważne staje się więc, aby struktura wynagrodzeń była stale pod czujną kontrolą pod kątem kompatybilności z uwarunkowaniami jakie panują na rynku. Umiejętność elastycznego reagowania na zmiany powinno brać pod uwagę sprawdzone i aktualne informacje, które pochodzą z profesjonalnych raportów płacowych. Aby system motywacyjny mógł spełniać swoje główne założenia musi być przede wszystkim konkurencyjny wobec innych organizacji. Powinien pełnić rolę motywującą nie tylko do działania na rzecz przedsiębiorstwa, ale również do pozostania w jej szeregach. Strategia płacowa, która jest prowadzona z uwzględnieniem danych rynkowych pozwoli na uniknięcie kosztownych rotacji pracowników i zwiększy atrakcyjność stanowisk pracy. Umiejętne dopasowanie poziomu wynagrodzeń do sytuacji ekonomicznej na rynku silnie oddziałuje na optymalizacje kosztów funkcjonowania organizacji.

Motywacja pracowników nie jest powiązana wyłącznie z wysokością ich zarobków. Liczne badania wskazują na kilka czynników. Najczęściej wymieniane zasady to:
– sposób zdobywania wynagrodzenia musi być jasny i przejrzysty,
– wysokość płacy musi być dostosowana do wkładu pracownika w działalność firmy,
– wysokość płacy powinna być zróżnicowana w zależności od osiąganych wyników,
– czas pomiędzy osiąganymi wynikami a nagrodą nie może być zbyt dług, ponieważ wynagrodzenie nie przyniesie efektu motywacyjnego.

Wyłącznie motywowanie wynagrodzeniem finansowym nie będzie przynosić zadawalających rezultatów jeśli nie będzie poparte pozostałymi narzędziami  motywacyjnymi pracowników. Im więcej zróżnicowanych bodźców, tym większe zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków.

Share.

About Author

Leave A Reply