W 2019 roku zaszło kilka korzystnych zmian w rachunkowości. Mają one być ułatwieniami dla przedsiębiorców i będzie to m.in. zwiększenie progów dających prawo jednostkom do stosowania uproszczeń w rachunkowości oraz częściowe zbliżenie rachunkowości do przepisów podatkowych. Wymieniamy zmiany, które mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy zaczynający się po 31 grudnia 2018 r.

Projekt wprowadza uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro dla większej niż dotychczas liczby jednostek poprzez podniesienie progów wartościowych z 2 do 3 mln euro. Obejmuje to osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki temu więcej jednostek jest zaliczanych do jednostek mikro, przez co mogą one korzystać z uproszczeń dla tej kategorii.

Zwiększony został zakres jednostek mogących korzystać z uproszczeń dla małych jednostek poprzez podniesienie dla nich progów z 17 na 25,5 mln zł ,jeśli chodzi o sumę aktywów bilansu oraz z 34 na 51 mln zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.

Zwiększone zostały progi uprawniające jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej w zakresie klasyfikowania umów leasingu w sposób ułatwiony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych. Stosowane mogą być również uproszczone zasady kalkulacji wytworzenia produktu.

Jednostki mikro, jednostki małe oraz określone organizacje pozarządowe mogą odstąpić od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów, które aktualizują wartości aktywów. Wyłączone są z tego spółki objęte dyrektywą w sprawie rachunkowości.

Niektóre jednostki mogą stosować przepisy podatkowe w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej. Dzięki temu ustalanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych jest łatwiejsze i nie trzeba szacować oraz uwzględniać okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych.

Możliwe jest również nietworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych skrócono z trwałego przechowywania do 5 lat.

Wszystkie te zmiany są bardzo korzystne i znacznie uproszczą życie przedsiębiorcą. Jeżeli potrzebujesz większej wiedzy na ten temat, skorzystaj z obsługi księgowej w Poznaniu. Wykwalifikowani księgowi będą w stanie Ci pomóc i wszystko objaśnić.

Źródło: https://apksiegowosc.pl/zmiany-dla-przedsiebiorcow-2019/


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *